Akademia Morska w Szczecinie - Strona Główna
 

 

Data Treść Pliki
28.07.2015r. Regulamin udzielania zamówień publicznych w Akademii Morskiej w Szczecinie"
07.01.2015r. Przykładowe kryteria pozacenowe do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
31.07.2014r. Ujednolicony tekst ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 811 i 915) - stan prawny na dzień 25 lipca 2014 r. 
27.06.2014r. Rozporządzenie prezesa rady ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 
27.06.2014r. Rozporządzenie prezesa rady ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych
10.07.2013r. Nowe wnioski dot. zamówień publicznych
19.06.2013r. Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego w projekcie międzynarodowym
19.06.2013r. Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego
08.01.2013r. Nowe wnioski dot. zamówień publicznych
17.01.2012r. Informacja na temat średniego kursu złotego w stosunku do euro oraz kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji UE
09.07.2010r. Informujemy, iż w dniu 25 czerwca 2010r. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych. Obwieszczenie ukazało się w Dz. U. Nr 113, poz. 759
15.04.2010r. Informujemy, iż w dniu 29 marca 2010r. weszło w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z 2010 r. Nr 48, poz. 280).
12.04.2010r Informujemy, iż w dniu 17 marca 2010r. weszło w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2010 r. Nr 41, poz. 238).  
09.04.2010r

W 2009 roku Sejm RP wielokrotnie nowelizował ustawę Prawo zamówień publicznych. 
Dwie ustawy zmieniające dotychczasowe zapisy Prawa zamówień publicznych mają charakter zasadniczy.  Jedna z nich uchwalona w dniu 5 listopada 2009 r. (Dz.U. 2009 nr 206 poz. 1591) zwana „małą nowelizacją” stała się odpowiedzią na problemy związane z kryzysem gospodarczym. Ustawa weszła w życie w dniu 22 grudnia 2009r. Druga nowelizacja zwana „dużą – rewolucyjną nowelizacją” uchwalona 2 grudnia 2009r. (Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1778) jest odpowiedzią na konieczność implementacji do prawa krajowego postanowień dyrektywy 2007/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniającej dyrektywy Rady 89/665/EWG i 92/13/EWG w zakresie poprawy skuteczności procedur odwoławczych w dziedzinie udzielania zamówień publicznych. Ustawa weszła w życie 29 stycznia 2010r.
Zmiany te w praktyce wzbudzają szereg wątpliwości interpretacyjnych, spośród których do najtrudniejszych zalicza się:

  1. oddzielenie warunków udziału w postępowaniu od przesłanek wykluczenia wykonawców z postępowania;
  2.  nowe zasady dotyczące zwrotu wadium – wcześniejsze zwolnienie wpłaconych środków finansowych w celu zwiększenia płynności finansowej Wykonawców;
  3. liberalizację w zakresie aneksowania umów w sprawie zamówienia publicznego;
  4. dopuszczenie zaliczkowania na poczet wynagrodzenia Wykonawcy;
  5. odstąpienie od obowiązkowego żądania wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w okresie gwarancji;
  6. nowe zasady zwracania się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ;
  7. nowe zasady w zakresie środków ochrony prawnej.